For at blive optaget på Elsesminde skal eleven have en samtale med en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Når eleven er målgruppevurderet af Ungdommens Uddannelsesvejledning, kan eleven indskrives på skolen.

Der foretages en ensartet indskrivning af nye elever dels for at sikre den enkelte elev en god opstart og dels for at sikre kommunikationsgangen til Ungdommens Uddannelsesvejledning og andre, der måtte være involveret i elevens start på skolen.
Der er løbende indtag.

Inden eleven indskrives vurderes det fra Elsesmindes side om eleven på det givne tidspunkt kan profitere af et forløb på skolen.
Og der afdækkes om der evt. er behov for ekstra støtte.

Alle elever har en samtale med en af skolens vejledere inden indskrivning.
Introduktion af nye elever i teamene.

Målene for introduktionen i teamene er:

  • At give eleven en god, relevant og tryg start på sit produktionsskoleforløb.
  • At eleven kender skolens, teamets og værkstedernes hverdag, regler, rammer, forventninger, muligheder og krav.
  • At relevant materiale så som ugeskema og årskalender samt skolens regelsæt udleveres.
  • At lave en afklaring af elevens niveau i dansk, matematik og IT for at sikre at der bliver gjort den rette indsats for at styrke elevens muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller andet som fx EGU.
  • At starte forløbsplanen.

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?