Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

I medfør af § 1, stk. 5, § 2, stk. 10, § 8, stk. 4, § 19, stk. 2, og § 20 i lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 15. juni 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Tilbuddets indhold og tilrettelæggelse

§ 1. Produktionsskoler tilbyder individuelle undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion.

§ 2. Undervisningen skal bidrage til udvikling af deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer med henblik på at styrke mulighederne for fortsat uddannelse eller overgang til varig beskæftigelse. Til- buddet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et de- mokratisk samfund samt fremme international forståelse.

§ 3. Undervisningen skal endvidere bidrage til deltagernes forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikle deres miljøbevidsthed.

§ 4. Produktionsskolernes undervisningstilbud omfatter følgende:

  1. 1)  Værkstedsundervisning, der omfatter praktisk opgaveløsning og produktion, jf. § 5.
  2. 2)  Undervisning, der sammenknytter værkstedsundervisningen og den tilhørende teori (integreret under-visning), jf. § 5, stk. 2 og 5.
  3. 3)  Undervisning, der styrker deltagernes grundlæggende færdigheder, jf. § 6, stk. 1-2. Denne tilbydesdeltagere med behov herfor.
  4. 4)  Anden undervisning, der medvirker til at styrke deltagernes udvikling, jf. § 6, stk. 3.
  5. 5)  Undervisning, der afledes af arbejdet på værkstedet, jf. § 6, stk. 4.
  6. 6)  Meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse, jf. § 6, stk. 7.§ 5. Værkstedsundervisningen skal tage sit udgangspunkt i praktisk arbejde og opgaveløsning med hen-

blik på reel produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser.

Stk. 2. Værkstedsundervisningen og den integrerede undervisning skal fremme faglig læring, personlig og social udvikling og danne basis for skolens vejledningsindsats, jf. §§ 8-10.

Stk. 3. Værkstedsundervisningen skal tilrettelægges, så den enkelte deltager sikres en løbende og sam- menhængende læringsproces, der i videst muligt omfang foregår i et forpligtende arbejdsmæssigt fælles- skab.

Stk. 4. Produktionsskolerne skal udbyde en flerhed af værkstedsundervisningstilbud, der indholdsmæs- sigt dækker mindst tre beskæftigelsesområder. Tilbuddene skal fortrinsvis have relation til erhvervskom- petencegivende ungdomsuddannelser, sådan at deltagerne sikres mulighed for at orientere sig mellem flere beskæftigelsesområder.

Stk. 5. Den integrerede undervisning skal sammenknytte det praktiske arbejde og opgaveløsningen med den tilhørende teori. Gennem tilrettelæggelsen og gennemførelsen af værkstedsundervisningen skal det

1

sikres, at deltagerne møder situationer, der kan fremme deltagernes teoretiske indsigt inden for det pågæl- dende fagområde.

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

Kan jeg blive elev?